Udgangspunkt for vores daglige praksis

Den daglige praksis tager udgangspunkt i værdierne:Beskæftigelsestilbud fyn. botilbud for voksne
Relation, udvikling, faglighed, medindflydelse, samarbejde, sundhed, trivsel og glæde.

Relation er et af de ord, som vi bygger vores pædagogiske praksis på, og tager udgangspunkt i den alment accepterede psykologiske antagelse, at menneskelig udvikling foregår i samspil med og i relationerne til andre mennesker. Enhver relation skal opstå på baggrund af indlevelse i et andet menneskes verden, behov og forudsætninger for at indgå i relationen. Relationen bliver det bærende element i hverdagen, når man formår at udvise respekt for andre, behandle dem med værdighed og som ligeværdige individer.

Udvikling sker, når der i planlægningen af den pædagogiske praksis er fokus på de læringsprocesser og samspil, der er tæt forbundet med hverdagslivets gøremål. Begrundelsen herfor er, at dagligliv, samvær og oplevelse rummer kvalitet og udviklingsmuligheder. Motivation er handlingen der starter udviklingen, men vi oplever alle, at motivationen indimellem ikke rækker. Her er det professionelt at acceptere, at en beboer ikke ønsker udvikling, og i stedet for yde omsorg og nærvær.
Vi sætter beboeren i centrum, og udviser respekt for den enkelte. Vi forsøger at styrke og ansvarliggøre beboerne gennem fælles oplevelser i hverdagen, samt lægger vægt på den professionelle refleksion over praksis.
Hertil skal nævnes en stor grad af udviklingsmuligheder for personalet, i form af uddannelse, kurser samt hyppig supervision, som er medvirkende til fremsynethed i det daglige pædagogiske arbejde for den enkelte beboer og dennes udviklingsmuligheder.

Faglighed er, når man bevidst handler ud fra teoretisk viden og erfaringer, samt reflekterer og evaluerer på praksis. Faglighed trives hvor der er ligeværdig kommunikation og tillid, og hvor forventninger til fagligheden er beskrevet.
Fagligheden er også, at arbejde med observationer og skriftlige beskrivelser, som bruges til at sikre retningen for det pædagogiske arbejde.

Medindflydelse er vigtig for såvel beboere som personale, og personalet er rollemodeller for vore beboere. Vi vil, at beboerne føler sig inddraget i flest mulige af de beslutninger, som vedrører den enkelte på Knagegården. Medindflydelse er et vigtigt element i forhold til at styrke den enkeltes selvstændighed og ansvarlighed for eget liv.
Når man arbejder med medindflydelse må man derfor bevare fokus på individualiteten, samt udvise accept og forståelse for de valg folk træffer.

Samarbejde vi vægter det tværfaglige samarbejde for at sikre optimal forståelse for den enkelte beboer og dennes behov. Vi har fokus på fagligheden, og tilstræber en åben og positiv dialog. Vi er loyale overfor hinanden, fleksible og løfter i flok med det samme mål for øje: et godt botilbud og en god arbejdsplads.

Humor, trivsel og glæde. Disse begreber fylder meget i vores hverdag, såvel i personalegruppen som i dagligdagen med beboerne. Humor er et vigtigt middel til at give livsglæde, tillid, ærlighed og åbenhed optimale levevilkår på Knagegården. Ved brug af humor er det dog afgørende, at man er bevidst om i hvilke situationer det er anvendeligt og forståeligt.
Vi har gennem flere år arbejdet på, at kosten er sundhedsbringende. De sidste to år har vi tillige haft et gennemgående tema for hele Knagegården, og dette tema er bevægelse og leg. For os dækker sundhed over såvel den gængse forståelse af sundhed, som den mere positive og legende del af sundheden. Vi opnår kontakt til vore beboere igennem bevægelse og leg, og det giver nærvær og kendskab til hvordan vi fungerer.

Har du spørgsmål vedrørende vores beskæftigelsestilbud og botilbud? Vi kontakter dig!